ــــــ . "ساختمان گنبد حضرت شاه چراغ". دوره1، ش1 (آبان 41): 12-13، تصوير.

  خلاصه:معرفي طرح جديدي كه براي كاشي كاري روي گنبد ازطرف آقاي بهادري ارائه شده ودرسال 40-39 درترميم اين گنبد بكارفته.

 

ساختمان گنبد حضرت شاه چراغ

تعظيم شعائر اسلامي و ترميم و تعمير بقاع متبركه همواره مورد توجه پادشاهان بزرگ سرزمين ما بوده و در پرتو حمايت ايشان هنرمندان نام آور ايراني در ادوار مختلف اسلامي در اين طريق سعي بليغ بكار برده، آثاري بديع پديد آورده‌اند .

در اسفند ماه 39 بدنبال مسافرت مركب ملوكانه به شيراز و مشاهده خرابي گنبد بقعه حضرت شاه چراغ اوامر شاهانه در مورد ترميم و تكميل گنبد مزبور شرف صدور يافت و آقاي بهادري رئيس هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان كه از هنرمندان شايسته هنرهاي زيباي كشورند ماموريت يافتند تا طرح زيبا و مناسبي براي كاشيكاري گنبد آن حضرت تهيه و ارائه نمايند.

پس از زحمات فراوان طرح مزبور كه علاوه بر زيبايي و قدرت داراي رنگ آميزي بسيار بديعي بوده و علاوه بر نقوش اسليمي و خطايي براي اولين بار در آن هنر تذهيب( طلا كاري) نيز استفاده گرديده است آماده گرديد كه از طرف ذات ملوكانه مورد تصويب قرار گرفت.

در پاييز سال 40 پس از پايان يافتن زير‌كاري گنبد طرح فوق مورد عمل قرار گرفت و هم اكنون خوشبختانه ساختن چهار ترك از كاشيهاي گنبد حضرت شاه چراغ به اتمام رسيده و نصب گرديده و إنشاءالله تا شش ماه ديگر اين نيت پاك شاهانه با نظارت دقيق هنرهاي زيباي كشور به طور كامل جامه عمل خواهد پوشيد.

عكس روي جلد طرح كاشيكاري گنبد حضرت شاه چراغ را كه آقاي بهادري هنرمند هنرهاي زيباي كشور تهيه كرده‌اند نشان مي‌دهد.     [12]