تاريخچة انتشار نشريه هنرو مردم

بهمن سال 1329 اداره كل هنرهاي زيباي كشور در وزارت فرهنگ تشكيل يافت . يكي از ادارات تابعة اين اداره كل، ادارة روابط بين الملل و انتشارات، با هدف شناساندن فرهنگ و تمدن و هنرمندان كشور ، در آبان ماه ســـال 1341 اقــــدام به چــاپ نشريه اي ماهانه با موضوعات هـنري – فرهنگي – ادبي به نام»هنر و مردم« بــه مدير مسئولي آقاي دكتر خدابنده لو و سردبيري آقاي عنايت اله خجسته بـه قيمت 6 ريال نمود . محل دفتر نشريه ابتدا در تهران - خيابان دانشكده ، شمارة 76 بود و در دي ماه 1341 به خيابان حقوقي – شمارة 182 منتقل گرديد.
آذر ماه 1343 ادارة روابط بين الملل و انتشارات به اداره كل روابط فرهنگي وزارت فرهنگ و هنر تغيير نام داد و از شمارة 133 ، آبان ماه 1352، آقاي بيژن سمندر به عنوان سردبير نشريه تعيين و از شمارة 168، مهر ماه 1355، سردبير آن هيئت تحريريه گرديد. آخرين شمارة اين نشريه ، شمارة 193 ، مربوط به آبان و آذر سال 1357است.

 

 

معرفي نشريه

وجود عبارت » هنر برتر از گوهر آمد پديد « بر روي جلد تمامي شماره هاي نشريه ، حاكي از قدر و ارزش هنر و جايگاه آن در ميان ايرانيان است.
شمارة اول اين نشريه در 24 صفحه در چاپخانة سازمان سمعي و بصري هنرهاي زيبا ي كشور چاپ و نشر گرديده و سر مقالة شمارة اول آن با عــنوان »سخني با شـما دربــارة مجله اي بـه نام هنر و مردم « بود كه با اين عبارات آغاز گرديده :
« هيئت تحريريه مجله هنر و مردم افتخار دارند كه نخستين ثمرة زحمات خود را بدينوسيله تقديم خوانندگان عزيز مي نمايند. كمال كوشش ما همواره بر اين بوده و خواهد بود كه بين شما از يكسو و هنر و هنرمند از سوي ديگر تفاهم بوجود آوريم و ...»
اولين مقاله از شمارة اول اين نشريه با عنوان »غياث نقش بند : نقاشي توانا، شـاعري خــوش قريحه و بافنده اي چيره دست « به قلم يحيي ذكاء به رشتة تحرير در آمده و آخرين مقاله از اين نشريه كه در شــمارة 193 بــه چاپ رسيده است، نوشتة مهدي پرتوي آملي و تحت عنوان » در ريشه هاي تاريخي امثال و حكم « مي باشد.

 

 
اهداف نشريه

اين نشريه با هدف بالا بردن سطح هنري كشور و آشكار ساختن زواياي تازه اي از روح بزرگ و قريحه و ذوق سرشار ايراني، مستحكم ساختن قوميت و مليت اصيل ايراني، آشنا سازي افراد با هنرهاي زيباي كشور و نيز حمايت از هنرمندان و هنر ملي ايران چاپ و منتشر گرديد.

 

 

علت و شيوة انتشار مجدد نشريه

مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي، با توجه به بي همتا بودن اين مجموعه در ميان منابع پژوهشي با موضوع هنر و فرهنگ از يك سو و كم ياب بودن آن از سوي ديگر ، بر آن شد تا اين مجموعة پر بار و گران قدر را متناسب با رشد شتابناك فن آوري اطلاعات و با شيوه اي مناسب و در خور مجدداً ،منتشر نمايد. از اين رو متن كامل 1700 مقاله با استفاده از روش OCR به صورت متن و در قالب يك مجله الكترونيكي بر روي اينترنت آماده و ارائه شده تا علاوه بر حفظ ارزش هاي اين منبع عظيم اطلاعاتي ، امكانات جستجو و ذخيره، پيوندهاي فرا متني و امكانات راهبردي ديگر را فراهم آورد و استفاده كنندگان به راحتي و سهولت به آنچه كه نياز مطالعاتي آنان را مرتفع مي سازد ، دسترسي يابند. ايـن مجموعه هم چنين به شكل لوح فشرده در اختيار پژوهشگران و علاقمندان فرهنگ و هنر اين مرز و بوم قرار مي گيرد تا بدين وسيله امكان استفاده از مطالب آن با شرايط و امكانات مختلف براي قشر وسيع تري از مخاطبان فراهم گردد.

 

 

ساختار نشريه الكترونيكي

ساختار مقالات اين نشريه الكترونيكي شامل: عكس آغازين هر مقاله، اطلاعات مقاله شناختي ، چكيده مقاله ، عنوان مقاله، نام پديدآور و سپس متن اصلي مقاله مي باشد.
اطلاعات مقاله شناختي و چكيده مقالات با استناد به كتاب «فهرست تحليلي مقالات مجله هنر و مردم 1342- 1357» كه در دي ماه 1365 از سوي مركز اسناد و مدارك علمي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتشر گرديده، استخراج شده است؛ تمامي عكس هاي موجود داراي قابليت بزرگنمايي مي باشند ؛ اطلاعات مقاله شناختي ارائه شده شامل: « نام پديدآور ، عنوان . دوره، شماره (تاريخ انتشار): شماره صفحات مقاله در نشريه چاپي، مشخصات ظاهري (تصوير، نقشه، جدول و ...)» مي باشد.